KvK-nummer 88374122
BTW-identificatienummer NL004593679B11
Privacyverklaring

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van een door mij uitgebrachte offerte.

Honorering en betaling

De gedane prijsopgave is inclusief BTW en reiskosten en verblijfkosten. Exclusief eventuele kosten ten bate van eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de legeskosten van de gemeente. Huwelijksceremonies in het buitenland zijn altijd exclusief reis- en verblijfkosten.

Aanbetaling

Ik vraag vooraf een aanbetaling van 25%. Het resterende bedrag wordt na de ceremonie per factuur in rekening gebracht. 

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ik vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Ongeval/ziekte/calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen indien de trouwambtenaar haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door mij verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan mijn kant. De door mij te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst.

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt breng ikj de volgende kosten in rekening:

  • 25% van het totaalbedrag bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie;
  • 50% van het totaalbedrag bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie ;
  • 75% van het totaalbedrag bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw) ceremonie.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van de ambtenaar van de burgerlijke stand/ceremoniespreker.

Geheimhouding

Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik in het kader van deze overeenkomst uit enige bron heb verkregen. Ik ga zorgvuldig met deze informatie en gegevens om. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de cliënt.